Archief klassementen

Historie winnaars Dames

2023 Esther Turkstra 30,6
2022 Esther Turkstra en Gryte Hoekstra 19.2
2021 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona

2020 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona
2019 Metsje Zijlstra-Sipma 28.5
2018 Hilde Seepma 32.4
2017 Esther Turkstra 24.3
2016 Johanna Bos 41.7
2015 Berber Rinskje Ferwerda 25.5
2014 Johanna Bos 
2013 Berber Rinskje Ferwerda 38.7
2012 Berber Rinskje Ferwerda 43.8
2011 Metsje Sipma 23.4
2010 Froukje Wolters 18.3

 

Historie winnaars A-klasse
2023: Sip Jaap Bos 25,5
2022: Wiebe Wessel Bos 20.4
2021 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona
2020 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona
2019 Sip Jaap Bos 18.3
2018 Gerben Hein Wijtsma 20.3
2017 Wiebe Wessel Bos 18.3
2016 Gerben Hein Wijtsma 32.5
2015 Jacob Lei 18.3
2014 Jelle Jaap Stiemsma
2013 Jacob Lei 31.5
2011 Wilbert Hiemstra
2012 Nanne Stiemsma 28.5
2010 Gerben Hein Wijtsma 36.6
2009 Hindrik Hijlkema 26.4
2008 Hendrik Hijlkema 18.1
2007 Jacob Lei
2006 Roel Hoekstra
2005 Renze Stiemsma
2004 Johannes Kuipers
2003 Theunis Torensma

 

Historie winnaars B-klasse
2023 Adol Braaksma 17,2
2022 Meindert de Jong 28.5
2021 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona
2020 niet met klassementen gekaatst i.v.m corona
2019 Waatze de Vries 25.5 
2018 Willem Elzinga 27.3
2017 Dirk Pieter van der Schaaf 26.5
2016 Dirk Pieter van der Schaaf 22.3
2015 Adol Braaksma 25.5
2014 André Turkstra
2013 Renze Stiemsma 31.5
2012 Renze Stiemsma 25.4
2011 Waatze de Vries 20.1
2010 Douwe Wierstra 22.3
2009 Douwe Wierstra 21.3
2008 Douwe Wierstra 26.5
2007 Tjerk Bakker 13.2

Eindstanden 2023

Dames
1. Esther Turkstra 30,6
2. Antje de Vries 23,1
3. Nynke Dijkstra en Tineke Terpstra 18,3
5. Petra Feenstra 16,2
6. Anke Mollema 11,1
7. Johanna Bos 10,2
8. Nynke de Vries 6
9. Berber-Rinskje Ferwerda en Gryte Hoekstra 5,1
11. Eline Koree en Hanneke Botma 3

B-klasse
1. Adol Braaksma 17,2
2. Marthijs Wolbers 13,1
3. Pieter Toren 7
4. Yorrick Elzinga 5,1
5. Durk Pieter Hiemstra 4

A-klasse
1. Sip Jaap Bos 25,5
2. Wiebe Wessel Bos 8,1
3. Gerben Hein Wijtsma en Meindert de Jong 6
5. Riemer Hoekstra 3

 

Eindstanden 2022

A-klas

 1. Wiebe Wessel Bos 20.4
 2. Lolke Dijkstra 11.1
 3. Sjouke Hijlkema en Jordy Mossel 10.2
 4. Arjen Schregardus 8.1
 5. Gerrit Dijkstra 6
 6. Jelle Jaap Stiemsma 5.1

B-klas

 1. Meindert de Jong 28.5
 2. Waatze de Vries 22.2
 3. Harald Wiersma 15.1
 4. Durk Pieter Hiemstra 14.1
 5. Siemen Zeilinga 7.1

Dames

 1. Gryte Hoekstra en Esther Turkstra 19.2
 2. Antsje de Vries 16.2
 3. Petra Feenstra 14.1
 4. Aljantine Holtewes 11.1
 5. Tineke Terpstra en Hanneke Botma 10.2

Eindstanden 2019

A-klas
1. Sip Jaap Bos 18,3 pnt
2. Jouke Hijlkema 14,1 pnt 
3. Wiebe Dijkstra 10.2 pnt
4. Jelle Jaap Stiemsma 3 pnt 

B-klas

1. Waatze de Vries 25,5 pnt
2. Stephan Overkempe 17.2 pnt
3. Durk Pieter Hiemstra 15.3 pnt
4. Siemen Zeilinga 14.2 pnt
5. Simon Jan Mol 13.2 pnt
     Sjoerd Sonnema 13.2 pnt
7. Lolke Dijkstra 12.1 pnt
8. Willem Elzinga 11 pnt
9. Jan Braaksma 10.1 pnt
10. Oene van der Woude 9.1 pnt
11. Pieter Visser 7 pnt
12. Jan Pieter Hovinga 6.1 pnt 
13. Maghiel Faber 5 pnt

Dames

1. Metsje Zijlstra-Sipma 28.5 pnt
2. Margriet Wijtsma 11.1 pnt
3. Esther Turkstra 8.1 pnt
     Afke de Vries 8.1 pnt
5. Hanneke Botma 5.1 pnt
6. Anke Mollema 3 pnt

Eindstanden 2018

A- klas:

1. Gerben Hein Wijtsma 20,3 pnt
2. Jacob Lei 13,2 pnt
3. Sjouke Hijlkema 11,2 pnt
4. Wiebe Dijkstra 11,1 pnt 
     Wiebe Wessel Bos 11,1 pnt 
6. Jelle Jaap Stiemsma 7 pnt
7. Ewald Seepma 1 pnt

 

B- klas:

1. Willem Elzinga 27,3 pnt
2. Dirk Pieter Hiemstra 19,2 pnt
3. Siemen Zeilinga 16,2 pnt
4. Oene van der Woude 12,1 pnt
5. Adol Braaksma 12,1 pnt
6. Simon Jan Mol 8,1 pnt
7. Renze Stiemsma 8,1 pnt
8. Waatze de Vries 7,1 pnt
    Tjeerd Jan Boomsma 7,1 pnt
10. Harald Wiersma 1 pnt

 

Dames:

1. Hilde Seepma 32,4 pnt
2. Esther Turkstra 26,4 pnt
3. Gryte Hoekstra 23,4 pnt
4. Nynke Dijkstra 16,2 pnt    
5. Johanna Bos 12,1 pnt
6. Metsje Zijlstra-Sipma 11,1 pnt
7. Hanneke Botma 10,2 pnt
8. Margriet Wijtsma 9,1 pnt
9. Berber Rinskje Ferwerda 8,1 pnt
    Baukje Terpstra 8,1 pnt
11. Amarins Meindertsma 3 pnt

Eindstanden 2017

A- klas:

 1. Wiebe Wessel Bos 18,3
 2. Jacob Lei 17,2
 3. Wiebe Dijkstra 16,3
 4. Ewald Seepma 12,1
 5. Bouwe Stiemsma 11,1
 6. Sjouke Hijlkema 5,1

B- klas:

 1. Dirk Pieter van der Schaaf 26,5
 2. Siemon Jan Mol 17,1
 3. Renze Stiemsma 16,3
 4. Douwe Wierstra, Oene van der Woude 16,2
 5. Willem Elzinga 15,2
 6. Siemen Zeilinga 15,1
 7. Tjeerd Jan Boomsma 13,2
 8. Waatze de Vries 13
 9. Adol Braaksma 11
 10. Sytze Aagjes 8,1
 11. Harald Wiersma 7

Dames:

 1. Esther Turkstra 24,3
 2. Afke de Vries, Metsje Zijlstra-Sipma, Mynke Hoekstra 21,3
 3. Anke Mollema 20,4
 4. Berber Rinskje Ferwerda 11,1
 5. Johanna Bos, Amarins Meindertsma, Margriet Wijtsma 8,1

Eindstanden 2016

A- klas:

 1. Gerben Hein Wijtsma 32,5
 2. Meindert Lieuwe Jansma 26,4
 3. Sjouke Hijlkema 24,3
 4. Wiebe Wessel Bos 18,3
 5. Auke Boomsma 17,2
 6. Wiebe Dijkstra 15,3
 7. Bouwe Stiemsma / Jacob lei 11,1
 8. Wieger Nutte Visser 8,1
 9. Jelle Jaap Stiemsma 4

B-klas:

 1. Dirk P vd Schaaf 22,3
 2. Waatze de Vries 20,3
 3. Renze Stiemsma 16,3
 4. Siemen Zeilinga 14,2
 5. Douwe Wierstra 13,1
 6. Willem Elzinga 10,2
 7. Durk P Hiemstra 8
 8. Hindrik J de Haan 7,1
 9. Oene van der Woude 5
 10. Harald Wiersma 0

Dames:

 1. Johanna Bos 41,7
 2. Margriet Wijtsma 31,5
 3. Amarins Meindertsma 27,4
 4. Femke Meindertsma 24,4
 5. Metsje Sipma 18,3
 6. Hilde Seepma 16,2
 7. Mynke Hoekstra/ Gryte Hoekstra 14,1
 8. Esther Turkstra/ Anke Mollema 3

Eindstanden 2015

A-klas:

 1. Jacob Lei 18.3
 2. Gerben Hein Wytsma 13.2

B-klas:

 1. Adol Braaksma 25.5
 2. Waatze de Vries 20.2
 3. Durk P Hiemstra 19.3
 4. Durk P vd Schaaf 17.2
 5. Renze Stiemsma 15.1
 6. Douwe Wierstra 14.1
 7. Siemen Zeilinga 11.1
 8. Willem Elzinga 9.1
 9. Hindrik J de Haan 8.1
 10. Harald Wiersma 5.1

Dames:

 1. Berber Rinske Ferwerda 25.5
 2. Hilde Seepma 23.4
 3. Femke Meindertsma 20.4
 4. Amarins Meindertsma 18.3
 5. Johanna Bos 16.2  / Lisanne vd Velde 16.2
 6. Gryte Hoekstra 14.1
 7. Metsje Sipma 13.2
 8. Nynke Dijkstra 11.1  /  Esther Turkstra 11.1
 9. Margriet Wytsma 8.1
 10. Afke de Vries 6

Eindstanden 2014

 

Eindstanden 2013

A-klas

 1. Jacob Lei 31.5
 2. Wiebe Wesssel Bos/ Wilbert Hiemstra 26.5
 3. Jelle Jaap Stiemsma 21.3
 4. Bouwe Stiemsma 20.4
 5. Sjouke Hijlkema 20.1
 6. Douwe Hiemstra 8.1
 7. Thomas Hiemstra 6.0
 8. Jan Jacob Klimstra 5.1

B-klas

 1. Renze Stiemsma 31.5
 2. Jelle Visser/ Douwe Wierstra 28.4
 3. Dirk Pieter van der Schaaf 17.3
 4. Waatze de Vries 14.2
 5. Jeroen Boonstra/ Andre Turkstra 9.1
 6. Jan Dijkstra 8.1
 7. Durk Pieter Hiemstra 5.0
 8. Hendrik Jan de Haan 4.0
 9. Meindert Lieuwe Jansma/ Willem Elzinga 2.0
 10. Jacob Jongeling 1.0

 Dames

 1. Berber Rinskje Ferwerda 38.7
 2. Johanna Bos 25.2
 3. Froukje Sipma 22.2
 4. Hilde Seepma 16.2
 5. Nynke Dijkstra 15.0
 6. Metsje Sipma 14.2
 7. Margriet Wijtsma 13.2
 8. Gryte Hoekstra 10.2
 9. Femke Meindertsma 8.1
 10. Afke de Vries 6.0