Klassement winnaars jeugd 2019

29 jul

Welpen: Lyanne Jongsma Damwoude en Jelmer Allema Niawier

Pupillen: Martijn Mossel Rinsumageest en Doutsen Veendorp Ee

Schooljeugd: Willianke Sipma Ee en Folkert Jelmer Visser

Meisjes/Jongens: Antsje de Vries en Bauke Toren