Spelregels en wedstrijdzaken

Spelregels en Wedstrijdzaken
(Senioren,Dames, Jeugd 14-16)

Bijloten en kaatsen volgens reglementen KNKB, uitgezonderd onderstaande regels.Afmelden alleen via de website!

1. Toe- en uittreding A-klasse
Eenmaal per jaar worden alle verenigingen vooraf aan de voorjaarsvergadering van de federatie schriftelijk verzocht om kaatsers toe te voegen of af te voeren van de lijst met A-kaatsters. De verenigingen dienen dit formulier uiterlijk voor aanvang van de vergadering te hebben ingediend. Het bestuur van de federatie beslist (tijdens de vergadering) over toetreding tot de A-klasse, eventueel na advies van de klassementencommissie.
Spelers die niet op de A lijst staan maar die uitkomen op de heren hoofdklas, 1e en 2 e klas KNKB wedstrijden dienen in de A-klas uit te komen.

2. Dorpenpartij en vrije formatiewedstrijden
Voor de dorpenpartij is het niet mogelijk om zich via de website op te geven, dit dient te gebeuren bij de vereniging van het dorp/stad waarvoor wordt gekaatst. De vereniging stuurt de aanmelding uiterlijk maandag voor 19.00 uur naar de secretaris van de Federatie Dongeradeel. Wanneer formeren binnen het dorp niet mogelijk is, dan mag er binnen de afdeling een partuur gevormd worden, wanneer ook dit niet lukt dan kan er gekaatst worden met een kaats(t)er die in het dorp geboren en getogen is, maar hier nu niet meer woont. Voor de dorpenpartij en de vrije formatiewedstrijden geldt bovendien dat wanneer het geformeerde partuur uit minimaal 1 A kaatser bestaat het partuur dient uit te komen in de A klasse.
Tevens is het vanaf 2020 mogelijk om je als individuele kaatser op te geven bij de VF partijen en ABD partij indien je geen partuur kunt vormen. Deelname op volgorde van aanmelden. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

3. ABD partij:
a. Opslag dame: mag door de heer niet in 1x boven
b. Buiten het perk staan is ook voor best opslaan.
c. Overname opslag op stand 6-6 niet meer toegestaan.

4. Loting
Om de loting van de federatiepartijen nog tijdig op donderdagavond te kunnen plaatsen op de website, is besloten om de loting van alle federatiepartijen met 1 uur te vervroegen naar 18.00 uur! Houdt hier dus rekening mee.

5. Bijloten
Indien er moet worden bijgeloot geldt het volgende:
Bij een reguliere wedstrijdlijst zonder competitie- of poulevorm gelden de KNKB regels.
Bij een wedstrijd in poule- of competitievorm kan het voorkomen dat een partuur van 2 personen wordt geloot/samengesteld. Dit partuur zal de gehele wedstrijddag met 2 personen uit moeten kaatsen, bij een eventuele finale o.i.d. wordt niet bijgeloot.

6. Inleggeld
Het inleggeld voor Heren Senioren en Dames is voor de federatiepartijen € 6,00 (€ 4,00 voor de vereniging, € 1,00 voor wasgeld tenues en €1,00 afdracht KNKB).
Inleg 14-16 federatiewedstrijden bedraagt € 4,00. (de jeugd betaald geen wasgeld wel €1,00 afdracht KNKB)

7. Schorsing
Individuele gevallen, waarbij eventueel een schorsing van de kaatser op zijn plaats zou zijn, ligt binnen de competentie van het federatiebestuur. Het bestuur kan hiervoor advies vragen bij de klassementencommissie.

8. Bevoegdheden klassementencommissie
Zaken die in een later stadium kunnen worden beslist, daarin beslist het bestuur van de federatie. In zaken die voor en tijdens de kaatswedstrijden vragen om beslissingen heeft de Klassementencommissie het mandaat van het bestuur om zelfstandig beslissingen te nemen.

9. Aanvang wedstrijden
Alle federatiewedstrijden dienen om 13.00 uur aan te vangen.
Alle kaatsers dienen om 12.30 uur op het kaatsterrein aanwezig te zijn!

10. Afmelden voor een wedstrijd
Alleen om strikt noodzakelijke redenen kan voor een wedstrijd worden afgemeld.
Afmelden uitsluitend via afmeldformulier website federatie
Het afmelden via andere kanalen zal leiden tot schorsing

11. Klassement
Om deel te kunnen nemen aan het klassement dient er voor 1 april een opgaveformulier ingeleverd te worden via info@federatiedongeradeel.nl Deelname is minimaal 5 gekaatste wedstrijden.

12. Te weinig opgave 14-16
Wanneer jongens en meisjes die zich opgeven voor de categorie 14-16 (zaterdag) en deze niet doorgaat wegens te weinig opgave mogen ze kaatsen in de B-klasse of dames. Ze zullen hiervoor persoonlijk worden benaderd. Als opslagafstand geld dan de afstand voor hun eigen categorie.Als een jongen of meisje uit de categorie 14-16 zich rechtstreeks opgeeft voor de B-klasse of dames geld ook de opslagafstand van de B-Klasse of dames.

13. Afmetingen kaatsveld
De afmetingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, hier dient iedere vereniging zich aan te houden.

13. Afmetingen kaatsveld
De afmetingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, hier dient iedere vereniging zich aan te houden.

14. Actiepuntenlijst mbt lotingen 2020

Actiepuntenlijst commissie website

15. De wedstrijdlijst is definitief na de loting, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.