Spelregels en wedstrijdzaken

Spelregels en Wedstrijdzaken
(Senioren Heren 3e en 4e klas, Dames 2e klas, Jongens en Meisjes (Jo en Mo 18) 15 en nog geen 18 jaar.

Bijloten en kaatsen volgens reglementen KNKB, uitgezonderd onderstaande regels.Afmelden alleen via de website!

1. Toe- en uittreding Heren 3e klasse (=A-klasse federatie)
Eenmaal per jaar worden alle verenigingen vooraf aan de voorjaarsvergadering van de federatie schriftelijk verzocht om kaatsers toe te voegen of af te voeren van de lijst met A-kaatsters. De verenigingen dienen dit formulier uiterlijk voor aanvang van de vergadering te hebben ingediend. Het bestuur van de federatie beslist (tijdens de vergadering) over toetreding tot de 3e klasse, eventueel na advies van de klassementencommissie.
Spelers die niet op de A lijst staan maar die uitkomen op de heren hoofdklas, 1e en 2 e klas KNKB wedstrijden dienen in de 3e klas uit te komen.

2. Afdelingswedstrijd en vrije formatiewedstrijden
Voor de afdelingswedstrijd dient de vereniging waarvoor gekaatst wordt mee te bepalen welke kaatsers een partuur vormen en wordt in 1 keer opgegeven via de KNKB website. We hanteren de gebiedsindeling volgens de KNKB, deze is te vinden in de regelementen op de KNKB site. Voor de afdelingswedstrijd en de vrije formatiewedstrijden geldt bovendien dat wanneer het geformeerde partuur uit minimaal 1 A kaatser bestaat het partuur dient uit te komen in de 3e klasse.
Tevens is het vanaf 2020 mogelijk om je als individuele kaatser op te geven bij de VF partijen. Deelname op volgorde van aanmelden. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

3. ABD partij:
a. Opslag dame: mag door de heer niet in 1x boven
b. Buiten het perk staan is ook voor best opslaan.
c. Overname opslag op stand 6-6 niet meer toegestaan.

4. Loting
Om de loting van de federatiepartijen nog tijdig op donderdagavond te kunnen plaatsen op de website, is besloten om de opgave van alle federatiepartijen om 18:00 te sluiten.

5. Bijloten
Indien er moet worden bijgeloot geldt het volgende:
Bij een reguliere wedstrijdlijst zonder competitie- of poulevorm gelden de KNKB regels.
Bij een wedstrijd in poule- of competitievorm kan het voorkomen dat een partuur van 2 personen wordt geloot/samengesteld. Dit partuur zal de gehele wedstrijddag met 2 personen uit moeten kaatsen, bij een eventuele finale o.i.d. wordt niet bijgeloot.

6. Inleggeld
Het inleggeld voor Heren Senioren en Dames is voor de federatiepartijen € 6,00 (€ 4,00 voor de vereniging, € 1,00 voor wasgeld tenues en €1,00 afdracht KNKB).
Inleg Jo en Mo 18 federatiewedstrijden bedraagt € 4,00. (de jeugd betaald geen wasgeld wel €1,00 afdracht KNKB)

7. Schorsing
Individuele gevallen, waarbij eventueel een schorsing van de kaatser op zijn plaats zou zijn, ligt binnen de competentie van het federatiebestuur. Het bestuur kan hiervoor advies vragen bij de klassementencommissie.

8. Bevoegdheden klassementencommissie
Zaken die in een later stadium kunnen worden beslist, daarin beslist het bestuur van de federatie. In zaken die voor en tijdens de kaatswedstrijden vragen om beslissingen heeft de Klassementencommissie het mandaat van het bestuur om zelfstandig beslissingen te nemen.

9. Aanvang wedstrijden
Alle federatiewedstrijden dienen om 13.00 uur of 17:00 aan te vangen.
Alle kaatsers dienen om 12.30 uur of 16:30 op het kaatsterrein aanwezig te zijn!

10. Afmelden voor een wedstrijd
Alleen om strikt noodzakelijke redenen kan voor een wedstrijd worden afgemeld.
Afmelden uitsluitend via afmeldformulier website federatie.
Het afmelden via andere kanalen zal leiden tot schorsing

11. Klassement
Om deel te kunnen nemen aan het klassement dient er voor 15 april een opgaveformulier ingeleverd te worden via info@federatiedongeradeel.nl Deelname is minimaal 5 gekaatste wedstrijden.

12. Te weinig opgave jongens en meisjes ( JO en MO 18) 
Wanneer jongens en meisjes die zich opgeven voor deze categorie (zaterdag) en deze niet doorgaat wegens te weinig opgave mogen ze kaatsen in de 4e klas heren of 2e klas dames. Ze zullen hiervoor persoonlijk worden benaderd. Als opslagafstand geld dan de afstand voor hun eigen categorie.Als een jongen of meisje uit deze zich rechtstreeks opgeeft voor de heren 4e of dames 2e klas geld ook de opslagafstand van de 4e klasse heren en 2e klasse dames.

13. Afmetingen kaatsveld
De afmetingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, hier dient iedere vereniging zich aan te houden.

13. Afmetingen kaatsveld
De afmetingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, hier dient iedere vereniging zich aan te houden.

14. Actiepuntenlijst mbt lotingen 2022

Wordt nog aan gewerkt.

15. De wedstrijdlijst is definitief na de loting, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.